Informácie pre koncového užívateľa

Kontaktné údaje
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcií Kontakt

Ponúkané služby
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcií Služby

Zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všetky potrebné informácie nájdete v sekcií Dokumenty

Ceny
Ceny ponúkaných služieb nájdete v cenníku v časti Dokumenty. Dátove programy (tarifa, paušál) v časti Internet - Programy

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Zmeny podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania
Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Nahlasovanie a riešenie sťažností
Riešenie sťažností a ich čas na spracovanie, podanie a riešenie nespokojnosti je uvedený vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom
Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.
Podnik uplatňuje pravidlá FUP (Fair User Policy). Popis uplatnenia sa nachádza v popise vysvetliviek Programov (Spodok stránky).

Informácie pre užívateľov so zdravotným postihnutím
Podnik pristupuje ku všetkým užívateľom rovnako bez rozdielu. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa s informáciou na ponúkane služby môžu obracať individuálne - Kontakt

Informácie ...
Podnik pristupuje ku všetkým užívateľom rovnako bez rozdielu. Kvalita služby môže byť ovplivnená vzdialenostami, počasím, technológiou, ale aj 3ťou stranou (kvalita rozvodov el. siete). Všetky informácie ponúkame aj osobne pri obhliadke koncového pripojenia z dôvodu použita vhodnej technológie pripojenia a nájdenia vhodného riešenia pre poskytovanie služby. Kontakt